✍️

Transcribing

34A Transcribing Common Words

💡
Now that we know how to segment while accounting for air pressure, we can now carry that over into the script through a new type of transcription. For this new type, the IPA symbols will remain the same, there will just be slight changes in conventions. The biggest ones are: - Continuant consonants show up both at the end of the first syllable and the beginning of the second. (e.g. as - si) - Stop consonants show up as suctions stops (parentheses) at the end of the first syllable, and as releases (no parentheses) at the beginning of the first. (e.g. “es(t) - ta” There are more nuanced exceptions to these rules which mostly show up when there is a transition between nasal and oral phonemes. Don’t worry about memorizing any rules, just attempt to transcribe the words yourself, then check the answers after to see the difference. When checking, practice doing the segmenting with pressure technique to really get the words comfortable in your mouth. Let us know how the process went in the #completions channel.
🇪🇸 Spanish Words
Transcription
 • dex - xa&
 • nes - ses - si(t) - ta
 • ʝe(g) - ga&
 • a(g) - go
 • seɲ - ɲo - &a
 • a - ʝa
 • suf - fis - sjen(t) - te
 • do(k) - to+
 • gus(t) - ta - &i - a
 • tje+ - +a
 • ka - &a
 • si(k) - kje - &a
 • xen - njal

 • k&e - e
 • su(p) - pwes(t) - to
 • tom - ma+
 • e(k) - ki(p) - po
 • xus(t) - to
 • xwe(g) - go
 • niŋ - gun - na
 • ma(t) - ta+
 • siŋ(k) - ko
 • dis - sen
 • am - mo
 • kwan - do

Transcription
 • pe(k) - keɲ - ɲo
 • al(g) - gun - nos
 • kon - nos(k) - ko
 • klas - se
 • mal(d) - di(t) - o
 • un - nas
 • mu(#) - #os
 • u(b) - bje - &a
 • seɣ - ɣun - do
 • auŋ - ke
 • pweð- ða
 • dim - me
 • i(g) - gwal
 • kom - mi(d) -da
 • ai
 • kwe+(p) - po
 • eŋ(k) - kon(t) - t&a+
 • fwe&(t) - te
 • vwel(t) - ta
 • veŋ - ga
 • k&e - e+
 • +eal - li(d) - dad
 • sa(b) - ben
 • deβ - βe - &i - as
 • p&e(g) - gun(t) - ta

🇫🇷 French Words
Transcription
 • paχ(t) - ti
 • bul - lo
 • ɑ̃n - dʁwɑ
 • fu
 • kɔχ
 • i - ɛχ
 • dɔ̃
 • dez - zol - le
 • gʁɑ̃n - d
 • pwɛ̃
 • sɛ̃ŋ(k) - k
 • də - ɔχ

 • fi - jə
 • koz - zə
 • viv - vʁə
 • pχɛ
 • pɑ̃s - se
 • gaχs - sɔ̃
 • ʃɛf
 • o
 • ka(p) - pi(t) - tɛn - nə
 • diʁ - ʁe
 • be(b) - be
 • søl - lɥi

Transcription
 • døm - mɑ̃ - de
 • pos - si(b) - blə
 • mɛ̃
 • ɛ̃s - si
 • ka(t) - tχ
 • nuv - vɛl - lə
 • an - ne
 • plɛ̃
 • søm - mɛn - nə
 • di(t) - t
 • kχwa - χ
 • maχʃ
 • tu - χ
 • e(k) - kɔl - lə
 • mɑ̃ʒ - ʒe
 • ply(t) - to
 • dɔ(k) - k(t) - tœ - χ
 • vɛʁ - ʁi(t) - te
 • vy
 • aʁ - ʁe(t) - te
 • es - sɛ
 • ɑ̃v - vi
 • bjɛ̃(t) - to
 • ɛ̃s(t) - tɑ̃
🇩🇪 German Words
Transcription
 • be(d) - dɔɪ(t) - tʊŋ
 • tɛ(k) - ks(t) - t
 • ɛ(g) - gi(t) - nes
 • kχɪ(k) - k
 • hal(p) - p
 • ʃlis - sn
 • vaʃ - ʃaɪn - lɪç
 • ɔɪʁ - ʁo(p) - pe - ɪʃ
 • ʃtʏ(k) - k
 • fyl - lən
 • bi(t) - tən
 • ɪn(t) - teʁ - ʁes - siʁ - ʁən
 • dez - zen(t) - lɪç
 • ɛʔ - ɪn - nɐn
 • me(t) - tɐ
 • pʊn(k) - t
 • fel - lən
 • zi(t) - twa(t) - t͡sjon
 • ɪn - lɪç
 • ɛ(g) - ge(b) - bən
 • da(g) - ge(g) - gən
 • hɔɪf - flɪç
 • leʁ - ʁɐ
 • an - bi(t) - n

🇵🇹 Portuguese Words
Transcription
 • nãũ
 • pa - &ɐ
 • eu
 • um - ma
 • ɨʃ(t) - ta
 • du
 • pu&
 • bɛ̃ĩ
 • ɛ̃ĩ
 • is - su
 • mɐʃ
 • va
 • kom - mu
 • nu
 • sĩ
 • ɐʃ
Transcription
 • maiʃ
 • meu
 • vos - se
 • ɐ(k) - ki
 • mwĩ(t) - tu
 • foi
 • ɨʃ(t) - tou
 • vam - muʃ
 • ɛɫ - lɐ
 • fɐz - ze&
 • vaɪ
 • iʃ(t) - tu
 • ʒa
 • tɐ̃ĩ
 • mĩɲ - ɲa
 • nuʃ
 • se&
 • tu(d) - du
 • au
 • tɐ̃j̃ɲ - ɲu
 • vo
 • sɛi
 • a(g) - gɔ - &ɐ

🇧🇷 Brazilian Words
Transcription
 • kaʊm - mɐ
 • po(d) - deχ
 • un - ni(k) - kɐ
 • kɪ - &i(d) - du
 • oʊ(v) - vi
 • deʊ
 • tɛ - hɐ
 • %is(t) - tʊ
 • gɛ - hɐ
 • ha(p) - pɪ(d) - dʊ
 • aʊ(g) - gum - mɐs
 • he - aʊm - mẽĩ(#) - #ɪ

 • po(d) - de - &i - ɐ
 • %i(g) - gʊ
 • kõn(t) - tax
 • ɐ̃m - mu
 • mɐ̃ũ
 • nis - sʊ
 • baɪ - ʃu
 • %ɪf - fis - sju
 • kom - mes - sax
 • viu
 • kom - mex
 • a
 • s(p) - pɛ - &i
Transcription
 • mezm - mɐ
 • deɪs(#) - #ɪ
 • p&o(b) - blem - mas
 • ka(p) - pi(t) - tɑ̃ʊ̃
 • kox - pʊ
 • dɔl - lɐ - &is
 • im(p) - pɔx(t) - tɐ
 • num - me - &u
 • uz - zax
 • %is - sɛs(#) - #ɪ
 • mai - jɔχ
 • sɪ(g) - gun(d) -dʊ
 • si(g) - gnif - fi(k) - kɐ
 • s(k) - kɔl - lɐ
 • sa(b) - bẽĩ
 • pa - &aχ
 • dox(m) - mix
 • ɐ̃n - dax
 • kwa(t) - t&u
 • sɪ(g) - gu - &ɐ̃s - sɐ
 • ko - &as - sɐ̃ũ
 • xai - jʊ
 • av - vi - ɐ
 • saɪ
 • tev - vɪ

🇺🇸 English Words
Transcription
 • hoʊp
 • iv - vɪn
 • dʊv - vɛl - ləp
 • vju
 • ɹʊl - leɪʃ - ʃɪn - ʃɪp
 • keɹ - ɹi
 • taʊn
 • ɹoʊd
 • dɹaɪv
 • ɑɹm
 • tɹuθ
 • fɛ(&) - &ɹ - ɹɫ
 • bɹeɪk

Transcription
 • bɛ(&) - &ɹ
 • dɪf - fɹɪns
 • θẽŋk
 • ɹɪs - siv
 • væl - lju
 • ɪn(t) - tɹn - næʃ - ʃɪn - nɫ

 • bɪɫ(d) - dɪŋ
 • æ(k) - kʃɪn
 • mɔ(&) - &ɫ
 • sʊs- saɪj - jɪ(&) - &i
 • dɹ - ɹɛ(k) - ktɹ

34B Transcribing Phrases from the course

💡
The real power in transcription comes when you transcribe real speech. We blend and blur are words together in everyday speech, and for learners this can make the language really difficult to get a grip on. But when you transcribe it with this system, you can feel every movement with precision clarity, and you get clear instruction for how EXACTLY to articulate the same as the native speaker. Listen to each audio, and make your attempt to transcribe, but understand that you will likely get MOST of the phonemes wrong at the beginning. You have to get a few hours of practice transcribing speech with feedback before you can get high accuracy. So don’t get frustrated - it’s part and par for the course. Instead, focus more on trying to understand why the transcriptions are what they are. And do that by using the pressure segmenting technique to get each phrase smooth in your mouth, sounding as close to native as possible.

🇪🇸 Spanish

Mexico
Line 1
Transcription and Segmenting

kis - sim - mos - sa(p) - p&en - de&l - lað - ðes(p) - peð - ðið - ða

Line 2
Transcription and Segmenting

i+ - +om(p) - pim - mos - sla - al - li - ans - sa

Line 3
Transcription and Segmenting

kex - xun(t) - taβ - βa - al - lam - miɣ - ɣo(k) - konl - lam - miɣ - ɣa

Line 4
Transcription and Segmenting

jals - sam - mos - lað - ðis(t) - tans - sja

Line 5
Transcription and Segmenting

en(t) - t&el - las - sam - mis(t) - tað - ðes - ðiβ - βið - ðið - ðas

Line 6
Transcription and Segmenting

pa{&} - &a - a(p) - p&en - de{&} - &a - i+n - nos(k) - kam - min - nam - mos

Line 7
Transcription and Segmenting

fwim - mosð - ðex - xan - dwa(t) - t&az - las(k) - kol - lin - nas

Line 8
Transcription and Segmenting

loz(b) - baj - jes - - los(b) - be&ð - ðe - an(t) - tes(p) - p&að - ðos

Line 9
Transcription and Segmenting

mi - &am - mos - swe&m - mos - su - &aʔ

Line 10
Transcription and Segmenting

pe{&} - &on - non - nos(k) - keð - ðam - mos

Spain
Line 1
Transcription and Segmenting

dels - sal - lon - nen - nel - laŋ - gul - los(k) - ku - &o

Line 2
Transcription and Segmenting

des - suð - ðweɲ - ɲa(t) - talβ - βeθ - θolβ - βið - ðað - ða

Line 3
Transcription and Segmenting

sil - lenθ - θjos - sa

Line 4
Transcription and Segmenting

i(k) - kuβ - βje&(t) - tað - ðe(p) - pol - lβo

Line 5
Transcription and Segmenting

be - i - as - sel - la&(p) - pa

Line 6
Transcription and Segmenting

kwan(t) - tan - no(t) - tað - ðo&m - mi - aen - sus(k) - kwe&ð - ðas

Line 7
Transcription and Segmenting

kom - mwel(p) - pax - xa& - &o - - dwe&m - men - las+ - +am - mas

Line 8
Transcription and Segmenting

es(p) - pe{&} - &an - dol- lam - man - noð - ðen - nieβ - βe

Line 9
Transcription and Segmenting

kes - saβ - βea+ - +aŋ(k) - ka+l - las

Line 10
Transcription and Segmenting

ai(p) - pen - seʔ

Line 11
Transcription and Segmenting

kwan(t) - tasβ - βeθ - θes - selx - xen - njo

Line 12
Transcription and Segmenting

as - siʔ - - dwe&m - men - nelf - fon - doð - ðel - lalm - ma

Line 13
Transcription and Segmenting

jun - naβ - βoθ(k) - kom - mol - laθ - θa& - &oʔ

Line 14
Transcription and Segmenting

es(p) - pe& - &a(k) - kel - leð - ðiɣ - ɣaʔ

Line 15
Transcription and Segmenting

leβ - βan(t) - ta(t) - tej - jan - da

🇫🇷 French

1
Transcription and Segments

oʒ - ʒʊ{ʁ}(d) - dɥi(ʔ) - ka(t) - tɔʁs - sɛ(p) - p(t) - tɑ̃m - bχ

2
Transcription and Segmenting

a(t) - tχwaz - zœ{ʁ}(d) - døl - la(p) - pχem - mi(d) - di

3
Transcription and Segmenting

paʁ - ʁɛ̃n - tɑ̃(d) - du(g) - gʁi - e(p) - plyv - vjø(ʔ)

4
Transcription and Segmenting

sel - la(d) - duz - zjɛm - mɑ̃n - døz - zɑ̃(ʔ)

5
Transcription and Segmenting

dõnʒ - ʒeʁ - ʁul - le - is - si - el - la(ʔ)

6
Transcription and Segmenting

es - san - ne(p) - paf - fin - ni(ʔ)

7
Segments

de(t) - tɛ{ʁ}n - no(g) - go(b) - blɛ̃

8
Segments

se(t) - tɛ̃(p) - paχ(k) - kχwa{ʁ}

9
Segments

ve{ʁ}(t) - tiʒ - ʒin - nœz

🇩🇪 German

1
Transcription and Segmenting

al - lɪsf - fiŋ(k) - ʔan - zɪç(t) - tsul - laŋ - vaɪl - ln

2
Transcription and Segmenting

on - nə(b) - bɪl(d) - dɐ(ʔ) - ʔʊn(t) - gəʃ(p) - pʁɛç - çə(ʔ)

3
Transcription and Segmenting

zi - y(b) - bɐl - lɪ(k) - taz - zɪç(ʔ) - ʔe(b) - ʔm

4
Transcription and Segmenting

aɪn - vaɪs - səs(k) - kan - niɲ - çən

5
Transcription and Segmenting

mɪ(t) - tʁo(t) - ʔn(ʔ) - ʔaʊ(g) - ʔn

🇵🇹 Portuguese

1
Transcription and Segmenting

viv - vi - ɐ̃(p) - pɛ&(t) - tu - um - mɐ(d) - dɐ - o(t) - t&a

2
Transcription and Segmenting

tɐ̃ũ(p) - pɛ&(t) - tʊ(d) - dɨf - fa(k) - ktu

3
Transcription and Segmenting

tĩɲ - ɲɐ̃ũv - viʃ(t) - tɐ(p) - pa - &ɐ

4
Transcription and Segmenting

maʒ - ʃ(#) - nɐ̃ũ - ez - zʃ(t) - ti - ɐʃ(t) - tim - mɐ

5
Transcription and Segmenting

ɛm - mʊ̃ĩ(t) - tʊʃs - sɛ(k) - kul - luz - zɐ(t) - t&aʃ

🇧🇷 Brazilian

1
Transcription and Segmenting

mɐ̃(#) - #ĩɲ - ɲa(p) - poz - zis - sɐ̃ʊ̃

2
Transcription and Segmenting

nɐ̃ũ - wɛ - &ɐn - nẽɲ - ɲũs - sõɲ - ɲʊ

3
Transcription and Segmenting

kom - mʊ(%) - %ɪ(k) - kʊs(t) - tum - mi

4
Transcription and Segmenting

maʊ - a(k) - ka(b) - ba - &ɐ(%) - %ɪf - fal - la&

5
Transcription and Segmenting

af - fɛs(t) - tah - hel - liʒ - ʒi - ɔz - zɐ

🇺🇸 English

1
Transcription and Segmenting
Transcription

fɔɹ(%) - %ʁɛs - sɪz[w] - zwɪθ - θɪz - zɪ(p) - ps

Segmenting
2
Transcription and Segmenting
Transcription

hun - noʊz(ʔ) - ʔaɪ(g) - gɛs - vɫs - si

Segmenting
3
Transcription and Segmenting
Transcription

aɪɹ - ɹẽn - nə(p) - tʊ(p) - pi(p) - pɫ - lɑȵ - ðɪʃ(#) - #ɹi(ʔ)

Segmenting
4
Transcription and Segmenting
Transcription

neɪmf - faɪvm - muv - viz - zaɪv(b) - bɛn - nɪn

Segmenting
5
Transcription and Segmenting
Transcription

aɪh - hæ(d) - tiw - wɪθ - θə(p) - poʊ(p) - p

Segmenting
6
Transcription and Segmenting
Transcription

ɪz - zɪ(ʔ) - krɪs(t) - tin - nə(ʔ) - ʔɪz - zɪʔ - %ɛn - nɪf - fɹ

Segmenting
7
Transcription and Segmenting
Transcription

ɪn - nɛm(t) - tiv - vi(b) - bɛs(k) - kɪs - sʊw - wɔɹ(d) - wɪn - nɹ

Segmenting
8
Transcription and Segmenting
Transcription

goʊw - wən(t) - tiv - vi - ɪns - seɪs - səm(ʔ) - ʔms - sɪɫ - li

Segmenting
9
Transcription and Segmenting
Transcription

naɪn - noʊ - &ɪs(t) - taɪw - wʊz(b) - beɹf - fʊʔ

Segmenting
10
Transcription and Segmenting
Transcription

uz(b) - biŋ - ɹil - liɹ - ɹɪl - lin - naɪs

Segmenting

More Phrases

🇵🇹 Portuguese
1
Transcription

tɛm - su - is - sɛm - plð - ðm - ma(t) - t&iʃ

2
3
4
5
6
Transcription

nɔs(p) - p(t) - tu(g) - gez - zʃ(k) - kum - sam - mz - zɐ(k) - kãn(t) - ta&

7
8
9
10

sɔ(k) - kɨɫf - f&a(d) - ds - sĩūm - bka(d) - m - maʃs - suf - f&ið - ðu

11
12
Transcription

k(t) - tev - vʊs - seu - auʒ

13
14

kʊm - me(k) - kɨv - vʊʒ(p) - pli(k) - ka&

15
Transcription

em - muz - zi(k) - kɐ(p) - p&(t) - tu(g) - gez - zɐ

16
Transcription

kɔm - plɛ(t) - tɨm - mɛn - tɨ - ũn - ni(k) - ks - sĩ

17
18
19
20