🇫🇷

French Loops

1
Transcription

sa - va - ɛ - tχa - swɑ

2
Transcription

de - set* - sa - vɑ - ʁɛt* - tχa - swɑs

3
Transcription

de - mo - mɑ̃ - a - ki - nə - sɔ̃

4
Transcription

pχo - ʃe - dəz - - vu - - t

5
Transcription

mwaʃ - kχwa - ko - kɔ̃ - tχɛʁ* - la - vi - ə

6
Transcription

kn - gʁɑ̃ - paχ - ti - dɑ̃ - tχə - vu

7
Transcription

pe - de - zɑ̃ - gaʒ - mɔ̃ - pχi

8
Transcription

a - le - ki - li - bʁə - de - pɥi - sɑ̃s

9
Transcription

de - pɔχ - te - nu - - lœʁ

10
Transcription

- sə - sɔ̃ - də - ne - le