[24] Phonemes

💡
Now that you’re comfortable segmenting words into syllables, the next task is to segment syllables into phonemes. This will not only improve your phonological awareness of phonemes, it will also improve your brain’s ability to perceive and remember new words by ear. To facilitate this process, you are going to use your fingers in a very specific way to keep track of the segments. I explain this process in the video below. Then for the practice videos, watch the speaker, and pause to attempt the segmenting before you hear the answer. When you finish all the words, post in #completions

The Procedure

 • Whole
 • Syllables
 • Syllable - phonemes
 • Syllables
 • Whole
image

🇪🇸 Spanish

1
Symbols
 • a - mo{±}
 • son - +i - sa
 • o - θe - a - no
 • la - piθ
 • pis - θi - na
2
Symbols
 • ka - mjo - ne - ta
 • na - &aŋ - xa
 • mu& - θje - la - ɣo
 • del - fin
 • ca - pi - tu - lo
3
Symbols
 • a - {β}en - tu - &a
 • ku - #a - &a
 • pin - tu - &a
 • a - som - b&o - so
4
symbols
 • o&- mi - ɣa
 • a - ma - &iɟ - ɟo
 • gi - ta - +a
 • da - ðo
 • +e - lox
5
symbols
 • im - bje& - no
 • di - no - sau - &jo
 • es - ko - βa
 • es - ka - le - &a
 • fe - liθ
6
symbols
 • nos - tal - xja
 • +es - plan - do&
 • es - pe - xo
 • fan - tas - ti - ko
 • we - {β}o
7
symbols
 • pin - to - &es - ko
 • ki - lo - me - t&o
 • is - la
 • a - βwe - la
 • bos - ke
8
symbols
 • a - le - ɣ&i - a
 • san - di - a
 • fla - meŋ - ko
 • ki - ta - maɲ - #as
 • te& - mo - me - t&o
9
symbols
 • ka - ne - la
 • xeo - ɣ&a - fi - a
 • ja - βe
 • ma - no
 • pa - pe - le - &a
10
symbols
 • xa& - ði - ne - &o
 • nu - βe
 • a - βun - dan - θja
 • o - xo
 • pe - +o

🇫🇷  French

1
symbols
 • ʃɔ - kɔ - la
 • ple ziχ
 • pwa sɔ̃
 • e kɔl
 • mi ɲɔ̃
 • my zik
2
symbols
 • my zik
 • so lɛj
 • ba ʁak
 • ni kɛl
 • ba nan
3
symbols
 • ɔ ʁɑ̃ʒ
 • ba gɛt
 • tɑ̃ to
 • bu lɑ̃ʒ ʁi
 • ɔp sɛʁ va sjɔ̃
4
symbols
 • te le vi zjõ
 • ʁe zi dɑ̃s
 • e le fɑ̃
 • pa ʁa plɥi
 • te le fɔn
5
symbols
 • psi kɔ lɔ ʒi
 • ly mjɛʁ
 • o tɔ mɔ bil
 • vwa tyʁ
 • ʁa dja tœʁ
6
symbols
 • ʃa to
 • pa pi jõ
 • mwa jɛn
 • ʃaχ ʒe
 • ɔʁ di na tœʁ
7
symbols
 • ʁwa jal
 • kwa føʁ
 • ve i kyl
 • ʁɛs tɔ ʁɑ̃
 • a fiʃ
8
symbols
 • vjɔ lɑ̃ tɑ̃
 • pχe zi dɑ̃
 • vɔ lo vɑ̃
 • syʁ vɔ lɑ̃
 • kaʁ di gɑ̃
9
symbols
 • li vʁe zɔ̃
 • fa bʁi ka sjɔ̃
 • pa ti sʁi
 • ɛ̃ te li ʒɑ̃s
 • e ty djɑ̃t
10
symbols
 • ɛ̃ fiʁ mjɛʁ
 • a vɑ̃ ta ʒø
 • sɛ̃ di ka
 • si twa jɑ̃
 • flœ ʁist

🇩🇪  German

1
2
3
4
5
6

🇧🇷  Portuguese (br)

1
symbols
 • fe - ʒʊ - a - dɐ
 • fu - #ɪ - bɔu
 • ka& - na - vau
 • kai - pi - &i - ɲa
 • sɐ̃ - ba
2
symbols
 • bɔ - sa - nɔ - vɐ
 • ʃʊ - has - ko
 • b&i - ga - de - &o
 • ka - ʃa - sɐ
 • ka - pʊ - e - &ɐ
3
symbols
 • a - sa - i
 • mi - o - Ʒʊ
 • a - mẽ
 • f&e - vʊ
 • ta - pi - ɔ - kɐ
4
symbols
 • fa - &ɔ - fɐ
 • gwa - &a - na
 • pɐ̃ũ - δɪ - ke - ʒʊ
 • xo - δɪ - zjʊ
 • sau - da - δɪ
5
symbols
 • ka - pi - tɐ̃ĩs
 • a &ei - a
 • ko& - #ɪ - sʊ
 • kas - mu - xʊ
 • i - &a - se - mɐ
6
symbols
 • ba - &a - ʎʊ
 • mɐ̃ - δi - ɔ - ka
 • kĩ - δĩ
 • pi - kɐ̃ - ɲɐ
 • ba& - zĩ - ɲʊ
7
symbols
 • li - t&ɐ̃ũ
 • ʃo - pa - dɐ
 • ge - xe - &ʊ
 • kõ - sa - g&a - dʊ
 • mɛs - t&ɪ
8
symbols
 • su - ze - &ɐ - nʊ
 • ka& - na - vau
 • fɐ̃ - ta - zi - ɐ
 • pi - &a - tɐ
 • ʒa& - δɪ - nei - &ɐ
9
symbols
 • oɹ - va - ʎʊ
 • ma - ʎa - sɐ̃ũ
 • fe - &i - a - dʊ
 • kẽ - tɐ̃ũ
 • ma& - mi - tɐ
10
symbols
 • pex - deu
 • va - si - lɐ̃ũ
 • kax - te - &ɐ
 • se - lu - lax
 • te - niʃ

🇵🇹 Portuguese (eu)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
All Words

🇺🇸  English

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

🇮🇹 Italian

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Extra Practice

💡
Phoneme segmenting is a bit of a mindbender at first. But with practice, it becomes very easy and intuitive. If you practice enough to get to that place of ease, it will have a massive transformative effect on your perception of ability. Most people feel they “need” to see words spelled out on paper in order to hold them in their mind. This is because alphabetic writing shows us the parts in visual form. But the “parts” of written speech will distort our perception and cause use to hear and pronounce wrong. Better to train a way of holding parts without having to switch to abstract symbols. So to help you get your reps in, we’ve included some of the most frequently used words in each language. Listen to each word, then pause the audio and try to segment.

🇪🇸 Spanish

1-25

26-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151-175

176-200

🇫🇷  French

1-25

26-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151-175

176-200

🇩🇪  German

1-25

26-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151-175

176-200

🇵🇹  Portuguese

1-25

26-50

401 - 425

426-450

🇧🇷  Brazilian

1-25

26-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151-175

176-200

🇺🇸  English

1-25

26-50

51-75

76-100

101-125

126-150

151-175

176-200

🇮🇹 Italian

💡
Take your time with this process. Again, it takes a bit of time for your mind to re-organize in this way. Once you do feel like you’ve made that transition, you may continue to the next section.
🌟
[25] Transformations